FİKİR MARATONU
Fikir Maratonu
Twitter’da DASİFED
Bizi Takip Edin
    Facebook Icon       Twitter Icon       Twitter Icon
Galeriler
TR
TR
Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar
Üst Kuruluş
Üst Kuruluş
Tüzük

DOĞU AKDENİZ SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Ad ve Merkez

Madde 01- Federasyonun adı, Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’dur. Federasyon Merkezi, Antakya/HATAY’dır.

 

Tanıtım ve Kısaltma

Madde 02- Bu Tüzükte geçen;

 

a) Tanım;

 

Federasyon           : Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu

 

b) Kısaltma;

 

DASİFED                        : Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu

T.C.                                  : Türkiye Cumhuriyeti

Kanun                            : 5253 sayılı Dernekler Kanunu,

Tüzük                              : Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Tüzüğü, anlamında kullanılmıştır.

Federasyonun Amacı

 

Madde 03- TR63 (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, kuruluş amaçları aynı sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir.

Federasyonun Faaliyet Alanları

Madde 04- Federasyon, amacı doğrultusunda temsil ettiği iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere:

 

 1. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur;
 2. İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapabilir;
 3. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir;
 4. İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir;
 5. Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir;
 6. Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir;
 7. Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir;
 8. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir;
 9. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir;
 10. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir;
 11. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir;
 12. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar;
 13. Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır;
 14. Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olarak katılabilir;
 15. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur;
 16. Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir;
 17. Gayrimenkul e tasarruf, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir;
 18. Elde edeceği kazancı federasyona gelir kaydederek üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir;
 19. Amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyon kurabilir; kurulmuş olan konfederasyona katılabilir;
 20. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş konfederasyonlara üye olabilir;
 21. Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler vb. yapabilir;
 22. Yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

 

İKİNCİ KISIM

Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları

 

Madde 05-

Federasyona üyelik için başvuracak dernekler;

 

a) Federasyona üye diğer derneklerle kuruluş amaçları aynı,

b) Tüzel kişiliği kazanmış,

c) Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip,

d) Yasak faaliyetlerde bulunmayan,

e) Fesihlerine karar verilmemiş veya fesihleri için herhangi bir çalışma başlamamış, kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmemiş, acze düşmemiş, kendiliğinden dağılmış sayılmamış, kapatılmaları nedeniyle aleyhlerinde takibatta bulunulmamış veya valiliklerce faaliyetten alıkonulmamış, tasfiyeye girmemiş,

f) Dernek merkezini ismini taşıdığı yerin ait olduğu coğrafi bölge sınırları içinde kurmuş,

g) Federasyon iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmalıdırlar.

 

Kurucu Üyeler ve Üyeliğe Kabul İçin Benimsedikleri İlkeler

Madde 06- Federasyonun kurucuları, üyelik talebinde bulunan derneklerin üye olabilmeleri için aşağıdaki ilkelere uymalarını benimsemişlerdir. Buna göre Federasyona üye olmak isteyen dernekler;

 

 • Türkiye’nin kalkınmasında özel sektöre dayalı sanayileşme ve girişimciliğin önemini kavramış olmalı,
 • Ülke kalkınmasının önündeki engellerin ancak köklü ve bilimsel temeli olan reformlarla aşılabileceğinin inancını taşımalı,
 • Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefine, laik, demokratik ve insan haklarına saygılı bir hukuk devletine, piyasa ekonomisinin erdemlerine inanmalı,
 • Sosyal sorumlulukların ve etik değerlerin bilincinde olmalı,
 • Ülkemizde hızlı kalkınmanın, ancak bölgesel ve sektörel potansiyeller ile insan sermayesini en iyi şekilde değerlendirmekle mümkün olacağı inancıyla, bu doğrultuda çaba göstermeli,
 • Avrupa Birliği üyeliğini çağdaş ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir aşaması olarak değerlendirmeli,
 • Hiçbir şekilde politik, etnik, dinsel, bölgesel vb. ayrımcılık yapmamalı,
 • İsmini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektöre ilişkin çalışmalar yaparak uluslararası/ulusal/bölgesel/yerel kalkınmada inisiyatif almış olmalı, üye yapısı ile, ismini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektörün ekonomik gücünü temsil edebilmelidir.

 

Üyelik Türleri

 

Madde 07- Federasyona katılacak aynı amaçlara sahip dernekler için iki tür üyelik vardır:

 

Asil Üyeler              : Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyelik haklarından yararlanan, federasyon iç yönetmeliğine uymakla yükümlü olan üye derneklerdir. Kurucu üyeler(Federasyon kurulması için derneklerin atadığı)asil üyedirler.

Fahri Üyeler: Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı ile zorunlu mali yükümlülüğü olmayan, gözlemci niteliğindeki derneklerdir. Fahri üyelik bir çalışma dönemi içindir; dönem sonunda kendiliğinden sona erer.

Üyelik İşlemleri

 

Madde 08-Federasyona üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

Federasyona girmek için 3. maddede belirtilen illerin sınırları içinde faaliyet gösteren ve 5. maddedeki koşulları yerine getiren bölgesel ve sektörel nitelikli, kuruluş amaçları aynı sanayici, işadamları, girişimci dernekleri, kendi genel kurullarında karar aldıktan sonra, Federasyon amaç ve faaliyet alanları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup yazılı olarak müracaat ederler.

Aday derneğin üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üye derneğin önerisi şarttır.

Yönetim Kurulu, başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu aday derneğe yazılı olarak duyurur.

Aday derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı, aylık ve yıllık aidat ve katkı paylarının gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Federasyon üyeliği kazanılamaz.

Aday derneğin üyelik isteği Yönetim Kurulu tarafından reddedilmişse, itiraz halinde buna ilişkin nihai kararı Genel Kurul verir.

Bu Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, üye dernekler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, Federasyona üye derneklerin, üye sayılarına ve Federasyon Genel Kurulunda derneği temsil edecek delege sayılarına bakılmaz.

 

Üyelikten Ayrılma

 

Madde 09- Federasyon üyeliğinin sona ermesi, üyelikten çıkma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur. Hiçbir üye dernek, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üye dernekler, üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

 

Mevzuatta belirtilenlere ek olarak;

 

 • Özürsüz olarak çalışma ve toplantılarda temsil edilmeyen, verilen görevleri yapmayan, görev almaktan kaçınan ve Federasyonun yaşamasına, amaç ile faaliyet konularına ilgisiz kalan,
 • Federasyona üye olma koşullarını yerine getirme vasfını kaybeden ve Federasyon Ana Tüzüğü hükümleri ile Federasyon iç yönetmeliği, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranan üye dernekler,

 

Bir yıla ait ödentilerini, o yılın bitiminden sonra altı ay içinde ödemeyen üye dernekler, Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkartılırlar. Ancak çıkartılmadan önce, üyeye yıllık ödentisini ödemesi için gönderilecek taahhütlü mektubun tebliğinden sonra iki ay beklenilmesi gerekir.

 

Üyelikten çıkartılan üye dernek, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Federasyon Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karar bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üye derneğin hak ve yükümlülükleri devam eder.

 

Üye derneğin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel kurulda reddedilmesi halinde, Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkartılan üye dernek, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, Federasyon yasal yollara başvurur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yönetim Hükümleri

Federasyon Organları

Madde 10- Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

 

Federasyonun faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesini teminen, yukarıda belirtilen yasa gereği zorunlu olanlara ilaveten, ayrıca aşağıdaki organlar da ihdas edilmiştir:

4. Başkanlar Kurulu

5. Genel Sekreterlik

6. Disiplin Kurulu

 

Genel Kurul

 

Madde 11-

1. Genel Kurul Görev ve Yetkileri

 

Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Yasalar ile Federasyon ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, iç yönetmelikleri onaylamak,

b) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak,

c) Gerekmesi halinde, seçim öncesinde 5’ten az 21’den fazla olmamak kaydıyla, her biri için ayrı ayrı ve tek rakamlı olacak şekilde yönetim kurulu asil ve yedek üye sayılarını yeniden belirlemek; çalışma dönemi için zorunlu yönetim organları ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek;

d) Geçmiş çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, yönetim ve denetim kurulu üyelerini ibra etmek,

e) Federasyon ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu önerilerini görüşüp karara bağlamak,

f) Federasyon üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarmalar hakkında nihai kararı vermek,

g) Federasyona taşınmaz mal satın alınması veya satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

h) Federasyonun anonim ortaklıklara iştiraki, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurmasına karar vermek;

i) Federasyonun uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

j) Federasyonun dağıtılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

k) Konfederasyona katılma durumunda katılım kararını vermek ve konfederasyonda Federasyonu temsil edecek kişileri seçmek,

l ) Federasyon organlarını denetlemek, haklı neden oluşması durumunda görevden almak,

m) Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri yapmak, gerekli olan diğer konularda karar vermek.

n) Federasyonun maddi ve manevi yönden güçlenmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine düşen görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülükler yönetmelikle tespit edilir.

 

2. Yıllık Olağan Toplantı

Genel Kurul, üye derneklerin gösterecekleri delegeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Federasyon Genel Kurulu üç yılda bir olağan olarak Şubat ayında toplanır ve delegelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

 

3. Genel Kurulun Oluşması

Federasyon üyesi derneklerden üye sayısı 0-49 arası olanlar 1 delege, üye sayısı 50-99 arası olanlar 5 delege, üye sayısı 100 ve üzeri olanlar ise 6 delege ile Genel Kurul’da temsil edilir. Federasyonun kurucu üyeleri ve federasyon üyesi derneklerin yönetim kurulu başkanları Genel Kurul doğal üyesidir.

 

4. Genel Kurul Çağrı ve Toplantı Yöntemi

Federasyon Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Federasyon Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üye dernekler ve delegeler çizelgesini saptar. Borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üye dernek delegeleri genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

b) Yönetim Kurulu Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

c) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

d) Genel Kurula katılacak üye dernek delegeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesindeki” adları karşısına imza atıp Genel Kurul Toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre, genel kurula katılan delegelerin sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları bir tutanakla saptanır.

e) Gerekli çoğunluk sağlanmışsa, Genel Kurul toplantısı Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana, hazır bulunan delegeler arasından, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kâtip seçilir.

f) Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

g) Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş delegelerin bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz.

h) Toplantı yeter sayısı: Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ile Federasyonun feshi hallerinde üçte ikisi halinde toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısından az olamaz

 

5. Genel Kurul

a) Federasyonun tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan olarak;

b) Yönetim veya Denetim kurullarının gerekli gördüğü yerlerde veya Federasyon Üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Federasyon olağan Genel Kurul toplantısının üç yılda bir Şubat ayında yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi, federasyon delegeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Ancak, olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz

Yönetim Kurulu

Madde 12

1. Yönetim Kurulunun Oluşumu

 

Federasyonun yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a gönderilen delegeler tarafından 3 (Üç) yıllık çalışma dönemi için seçilir ve 13 (On Üç) asil ve 7 (Yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetime aday gösteren derneklerin yönetimde en az bir üye ile temsil edilmesi zorunludur. Diğer yönetim kurulu üyeleri en çok oy alan adaydan en az oy alan adaya doğru sıralanır. Ancak Yönetim Kurulu üye toplam sayısının çoğunluğu aynı üye derneğin temsilcilerinden oluşamaz.

 

2. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması;

Yönetim kurulu delege sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra delege tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu delegeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak federasyon delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

3. Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

 

Yönetim Kurulunun çalışma yöntemi aşağıda gösterilmiştir:

 

(a) Yönetim Kurulu, seçimi izleyen 7 iş günü içinde düzenlenecek ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan, (3) Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter bir Sayman üye seçer. Başkanlık süresi üç (3) yıldır. Aynı şahıs, en fazla iki dönem üst üste aynı göreve seçilebilir. Daha sonra en az iki çalışma dönemi geçmedikçe, yeniden başkan seçilemez.

(b) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya veya özürlü olsa dahi, bir yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Yerine, bir hafta içinde sıradaki yedek üye çağrılır.

(c) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

(d) Yönetim Kurulu Federasyon Başkanın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

 

4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Genel kurul kararlarını uygulamak, genel kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve ana tüzük hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak,

b) Federasyonu temsil etmek, gerektiğinde temsil görevini üyelerden birine veya bir üçüncü şahsa vermek,

c) Geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

d) Yeni çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,

e) Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri disiplin kuruluna sevk etmek,

f) Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemin saptamak, üyelere ve mülki amirliğe duyurmak,

g) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek üzere genel Kurula öneri götürmek,

h) Federasyon ana tüzüğünün değiştirilmesine ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

i) Danışma Kurulu üyelerini seçim için genel kurula önermek,

j) Danışma kurulunun önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

k) Yukarıda sayılanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve ana tüzük hükümleri uyarınca genel kurul yetkisine girmeyen konularda,  gerekli tüm kararları almak, uygulamada bulunmak;

l) Üye derneklerin görüşlerini de alarak, konfederasyon genel kurulunda Federasyonu temsil edecek kişileri belirleyip genel kurula önermek.

 

Denetleme Kurulu

 

Madde 13

Her türlü denetime açık olan Federasyonda iç denetim görevi Denetleme Kurulu aracılığı ile yerine getirilir. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma şekline ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç (3) yıl için seçilir. Beş (5) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

b) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

c) Denetleme Kurulu en az yılda (1) bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulu belirli periyotlarda Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilir.  Denetleme Kurulu'nca Federasyonun faaliyetlerinde ve hesap işlemlerinde kanunlara uygunluk açısından yapılan denetim sonuçları raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunulur.

 

İÇ DENETİM

Federasyonda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim Kurulu; federasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtlarını, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ve müesseseler ve eklentileri girme isteğini yerine getirilmesi zorunludur.

Başkanlar Kurulu

 

Madde 14- Başkanlar Kurulunun Oluşumu

Başkanlar Kurulu, Federasyon Başkanı, Üye Derneklerin görevdeki başkanları ile eski Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur.

 

1. Amacı

Başkanlar Kurulu diğer bir adı Danışma Kuruludur.

Federasyon amaçları ile faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek, federasyonun gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve önerileri geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

 

2. Toplantı ve Karar Nisabı

Başkanlar Kurulu (Danışma Kurulu), ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan seçer.

Başkanlar Kurulu görev bölümü yapana kadar Başkanlar Kurulu Başkanlığını en yaşlı Kurul Üyesi yapar.

Başkanlar Kurulu yılda en az üç defa toplanır. Toplantı gündemini Başkanlar Kurulu Başkanı ile Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı birlikte belirler. Başkanlar kurulu başkanı, gerek gördüğünde federasyon ve üye derneklerden daha geniş bir katılımlı toplantılar düzenleyebilir.

Toplantı yeter sayısı kurul üyelerinin yarısından bir fazlasının katılması ile oluşur. Karar yeter sayısı ise, toplantıda hazır bulunan kurul üyelerinin yarısından bir fazlasıdır. Toplantıda alınan tavsiye kararları bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.

 

3. Başkanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Başkanlar Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Federasyon amaç ve faaliyet alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapmak, görüş ve öneriler geliştirmek,

b) Üye dernekler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici, Federasyona bağlılığı artırıcı çabalarda bulunmak,

c) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında çalışmalar yapıp görüşlerini bildirmek.

Genel Sekreterlik

 

Madde 15- Federasyonun faaliyetleri, ilgili kanunlar ile Ana Tüzük'te belirtilen esaslar çerçevesinde ve yetkili organların kararları uyarınca, Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. Genel Sekreterliğin çalışma düzeni, istihdam koşulları, görev ve yetkileri iç yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma ve Proje Grupları

 

Madde 16- Federasyon yönetim kurulu kararıyla, federasyonun amaçları doğrultusunda yönetime yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak çalışma ve/veya proje grupları kurulabilir. Aksi belirlenmedikçe, çalışma gruplarının görevleri yönetim kurulunun çalışma dönemi, proje gruplarının ise, proje süresiyle sınırlıdır. Gruplar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen yetki ve sorumluluk sınırları içinde çalışırlar.

Grupların oluşturulmasında, üye derneklerin de katılım ve desteğiyle Federasyon sınırları içindeki illerin/yörelerin sorunlarını araştırıp dile getirmek, çözüm önerileri ve/veya projeler geliştirmek amacıyla bölgesel nitelikli çalışma ve proje grupları kurulması öncelik taşır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler

Bütçe

 

Madde 17- Federasyonun yıllık bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına ve konfederasyona gerekli katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Federasyona yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre yönetim kurulu önerileri doğrultusunda üçte iki (2/3) çoğunlukla genel kurul tarafından değiştirilebilir.

Federasyonun Gelirleri

Madde 18- Federasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 

1. Aidatlar

 

a) Giriş Aidatı: Genel Kurul tarafından belirlenir ve her üye dernekten üyeliğe kabulü takiben bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Giriş ödentisi, YÜZ (100) TL’dir.

b) Yıllık Aidat: Bütçede öngörülen, üye dernekler tarafından, üyeliğin devamı süresince Federasyona her yıl ödenecek meblağdır. Yıllık aidat, her üye derneğin üyesi başına alınır ve üye başına ELLİ (50) TL’dir.

c) Temsil Ödentileri: Ayrıca; Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı yıllık BEŞBİN (5000) TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Başkanvekili yıllık ÜÇBİN (3000) TL, Yönetim Kurulu Üyeleri yıllık BİN (1000) TL, Denetleme Kurulu Üyeleri yıllık BEŞYÜZ (500) TL ve federasyon delegeliğine seçilen her üye yıllık ÜÇYÜZ (300,00) TL katkı payı öder.

 

2. Katkı Payları

Katkı payları, federasyonun amaçları doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek, üst kuruluşlara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve ödeme şekli Federasyon iç yönetmeliği ile düzenlenir.

3. Diğer Gelirler

Federasyon taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler, taşınır değerler gelirleri, her türlü faaliyetten elde edilen gelirler; koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve lokalden sağlanacak gelirler ile sair gelirlerden ibarettir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Yardım ve İşbirliği

Federasyon tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzeri amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda buluna bilir

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 19-

a) Federasyon Aşağıda Yazılı Defterleri Tutar

Üye Kayıt Defteri: Federasyon üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri,    üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri, aylık ya da yıllık aidatları bu deftere yazılır.

Bu defterde her üye için bir sicil numarası verilir, üye ayrılsa, çıkarılsa veya ölümü halinde dahi bu numara başka birine verilemez.

Karar Defteri: Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ya da kararların yazıldığı kâğıtlar bu deftere yapıştırılır.

Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kayıt olunur.

Gelir ve Gider Defteri: Federasyon namına bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarda verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Defteri: Alındı Belgelerinin serisi başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgili imzaları bu deftere işlenir.

Bu sayılan defterlerin İl Dernekler Müdürlüğünden veya Noterden tasdikli olması zorunludur.

 

b)  Defter Tutma Esasları;

 

Federasyonda işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmenliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

c) Kayıt Usulü

Federasyonda tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Federasyon ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

 

d) Kayıt Zamanı

 

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

1- İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

2- Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Federasyon defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 20-

 

a) Gelir ve Gider Belgeleri

Federasyon Gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin Bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi belgeler ile yapılır. Ancak Federasyonlar, gelir vergisi kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için vergi usulü kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu ek 13’ü düzenler.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri yani yardım teslim belgesi ek 14 ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyonlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ayni bağış alındı belgesi ek 15 ile kabul edilir.

Bu belgeler, ek 13, ek 14 ve ek 15 de gösterilen biçim ve ebatta müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asil elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde federasyonlar tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

b) Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere Federasyonlar tarafından kullanılan alındı belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen sürede saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

c)  İşletme Hesabı Tablosu

 

İşletme hesabına uygun olarak kayıt tutan Federasyonlar yılsonlarında (31 Aralık ek 16 da gösterilen biçimde işletme hesabı tablosu düzenler.

 

d) Alındı Belgelerinin Biçimi

 

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri (ek 17 de) gösterilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil              seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu 50 asil ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı 2 suret olarak da bastırılabilir. Ancak koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

 

e)  Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü

 

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Federasyon saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan soma imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan' yaprakların üzerine "İPTAL" ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

 

f ) Gelirlerin Teslim Edilmesi

 

Federasyon adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde Federasyon saymanına teslim ederler veya Federasyonun banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 1.000.-TL 'yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde Federasyon saymanına teslim ederler veya federasyonun banka hesabına yatırırlar. Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir

 

g)Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 21- Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK- 3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" toplantıyı izleyen      otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

a) Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve yazman tarafında imzalanmış       Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

Genel Kurul Toplantıları dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimini” doldurulmak suretiyle, değişikliği -  izleyen otuz gün içinde, Federasyon Tüzüğünde yapılan değişiklikler de (Dernekler            Yönetmeliği EK-3'te belirtilen) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ekinde, tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,

Federasyonun, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini” doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde,

Federasyonun edindiği taşınmazlar (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da belirtilen) "Taşınmaz Mal Bildirimini” doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Mahallin mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyonun, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idari amirliğine bildirimde            bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

FEDERASYONUN BORÇLANMA USÜLLERİ

Madde 22

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi halinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 23

Federasyonlar amacını geliştirmek için genel kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla bağış ve satın alma yoluyla, taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz malları satabilir, hibe ve terk edebilir. Federasyonlar edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 30 gün içerisinde ek 26 da gösterilen taşınmaz mal bildirimini doldurmak suretiyle mülki idari amirine bildirmekle yükümlüdür. Bu form Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunana Federasyon tarafında iki suret olarak verilir.

FEDERASYON SANDIK KURMASI

Madde 24

a) Federasyon 5253 sayılı Dernekler kanununun 12.maddesinde belirtilen amaç ve şartlarda

yardım sandığı kurabilir.

b) Federasyon ticari işletme ile iştigal etmesi.

c) Federasyon gayesine erişmek için, üyelerin arasında kazanç paylaşmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanununun (18) maddesi ve Medeni Kanununun (54.) maddesinin 2.fıkrasındaki şartlarda ticari işletmeler işletilebilir.

 

LOKAL AÇMA

Madde 25- Federasyon Merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile Lokal açıp işletebilir.

 

Ana Tüzük Değişikliği

Madde 26- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Federasyonun Dağıtılması

Madde 27-Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri Genel Kurul tarafından seçilen Tasfiye Kurulu tarafından yapılır. Federasyon mal varlığı, işsizlikle mücadele ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere, üyeliği kesintisiz en az beş (5) yıl sürmüş ve tasfiye işlemleri başladığında sürmekte olan, Federasyona borcu bulunmayan üye dernekler arasında eşit olarak bölünerek üye derneklere devredilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 28-

Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyonlar hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

İş Etiği Davranış İlkeleri

Madde 29-

AMAÇ ve KAPSAM

 

 1. Amaç

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise, iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ahlaki ilkeler bütününü kapsamaktadır.

Günümüzde şirketler, ekonominin en önemli unsurlarından birisi olarak büyük bir güce sahiptir. Bu bağlamda, şirketlerin verimli ve başarılı olması toplumun refah seviyesini artıracaktır. Gerek sahip oldukları ekonomik güç, gerek ürettikleri mal ve hizmetlerle toplumun değer yargılarını etkiledikleri için; şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, müşterilerine, devlete, topluma ve diğer toplumlara karşı yükümlülükleri bulunmaktadır.

Şirketlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri için ise güvenilir olmalarına ve bu çerçevede iş etiği davranış ilkelerini benimsemiş olmalarına bağlıdır.  Etik olmayan davranışlar, rekabetçi ekonominin gelişmesini engelleyecek, kayıt dışı yapılara fırsat verecek ve piyasa sistemini kötü yönde etkileyerek kaynakların etkin kullanılamamasına neden olacaktır.

Bu ilkeler, günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartlarını tanımlar, iyi iş ilişkisi tesis etmek ve en iyi uygulamaları mümkün kılmak için uyulması gereken genel ilkeleri özetler.

 

Bu belge gücünü, gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliği inancı, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir. Federasyonlarda yönetim kadrolarında görev üstlenen kişiler ve kuruluşları, yurt içinde ve dışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına, çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde “DASİFED İş Etiği Davranış İlkelerine” uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenirler. Amaç, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş etiği ilkelerini tanımlamak;
 • İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak;
 • İş etiğine uymayan tutum ve davranışları önlemek;
 • İş aleminde ve kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkenin yerleşmesi ve iyileşmesi için çaba göstermek;
 • İş etiğine uymanın ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yaymak ve yaygınlaştırmaktır.

 

DASİFED kuruluşundan bu yana bu doğrultuda çalışmalar yapmakta, iş etiği ile bağdaşmayan tutum ve davranışların önüne geçmeği amaçlamakta; toplumun tüm bireylerinin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının etik konusuna olan duyarlılıklarının artması gerektiğini savunmaktadır. DASİFED,  tüzüğüne 2013 yılında “DASİFED İş Etiği Davranış İlkelerini” ekleyerek federasyon ve derneklere öncü olmayı arzu etmektedir. DASİFED üye ve kuruluşlarının, gerek yurtiçinde, gerek de yurtdışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde bu etik ilke ve kurallara uygun tutum ve davranış içinde olmalarını beklemektedir.

 

 1. Kapsam

 

“DASİFED İş Etiği Davranış İlkeleri” “Federasyonların yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler ve bu üyelerin şirketleri” için bağlayıcı, federasyonlara üye derneklerin yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve dernek üyelerinin şirketleri için ihtiyaridir.

 

“Bölgesel ve Sektörel Federasyonların” yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler aşağıda belirtilen “DASİFED İş Etiği Davranış İlkelerini” kendi tüzüklerine aktarmayı ve etkin bir şekilde uygulamayı taahhüt ederler. Federasyonlara üye derneklerin ve üyelerinin bu ilkeleri benimsemesi, hayata geçirmesi ve bu ilkelere aykırı davranan üyelerine yaptırım uygulamalarını tavsiye etmektedir.

 

DAVRANIŞ İLKELERİ

 1. Dürüstlük

 

Federasyonların yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler ve bu üyelerin şirketleri, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede:

 

 • Ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler.
 • Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar.
 • Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak, başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyerek çıkarlar sağlamazlar.
 • Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
 • Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar. Bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar.

 1. Hukuka Saygı

 

Federasyonların yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler ve bu üyelerin şirketleri”, tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda:

 

 • Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
 • Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
 • Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
 • Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

 1. Çalışma Ortamı ve Çalışanlar

 

Federasyonların yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler ve bu üyelerin şirketleri” çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar.

 

 • Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez. İş yerinde ırksal, dinsel ayrımcılık ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin verilmez.
 • Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.
 • Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.
 • Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, şirketin geleceğine ilişkin karar ve bilgileri paylaşırlar.
 • Çalışanların tavsiye, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar.
 • Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt sathında yayılması ve anlaşılması için yardımcı olurlar.
 • Çalışanların birbirilerine sosyal baskı, psikolojik şiddet, kuşatma uygulamasına izin vermez. Bu gibi uzun süreli sistematik baskı uygulamalarının önüne geçilmesi için her türlü tedbiri alır.

 1. Siyasi Partilerle İlişkiler
 • Federasyonların yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler ve bu üyelerin şirketleri” siyasi partilere karşı bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını korur, partilerde aktif görev alamaz ve menfaat ilişkilerine girmezler.

Şirketlerinde çalışanların, siyasi partilerle olan ilişkilerini ticari çıkarları doğrultusunda yönlendirmez ve bu ilişkilerden bireysel ve kurumsal çıkar elde etmeye çalışmazlar.

 

 • Federasyonların yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler ve bu üyelerin şirketleri”, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarında, aktif görevde olan milletvekillerini ve kamu görevlilerini istihdam etmezler; yönetim, denetim ve diğer hiç bir organında görev vermezler.

 

Kamu ortaklığı bulunan üye şirketlerinin bünyesinde çalışan kamu görevlileri ve üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri bu kurala istisna teşkil eder.

 

 

 1. Bilgi Elde Etme, Kullanma ve Saklama

Federasyonların yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler ve bu üyelerin şirketleri”, iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler. Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak,

 

 • Üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler.
 • Kamuoyunu, şirket politikaları ve performansı, çevre ve etik değerleri açılarından işletmelerin yapıları ve faaliyetleri ilgili konularda bilgilendirirler.
 • Hissedarlara ve yatırımcılara, doğru bilgiye dayalı karar alabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi verirler.
 • Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.
 • İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.

 1. Çevre


Federasyonların yönetim kurullarında görev üstlenen üyeler ve bu üyelerin şirketler, faaliyetlerinden dolayı doğanın ve kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

 

İşbu Tüzük 29 (Yirmidokuz) Maddeden İbarettir.