FİKİR MARATONU
Fikir Maratonu
Twitter’da DASİFED
Bizi Takip Edin
    Facebook Icon       Twitter Icon       Twitter Icon
Galeriler
TR
TR
Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar
Üst Kuruluş
Üst Kuruluş
Üyelik Başvurusu

Federasyonun Amacı

Madde 03- TR63 (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, kuruluş amaçları aynı sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir.Üyelik Koşulları

Madde 05-

Federasyona üyelik için başvuracak dernekler;

a) Federasyona üye diğer derneklerle kuruluş amaçları aynı,
b) Tüzel kişiliği kazanmış,
c) Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip,
d) Yasak faaliyetlerde bulunmayan,
e) Fesihlerine karar verilmemiş veya fesihleri için herhangi bir çalışma başlamamış, kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmemiş, acze düşmemiş, kendiliğinden dağılmış sayılmamış, kapatılmaları nedeniyle aleyhlerinde takibatta bulunulmamış veya valiliklerce faaliyetten alıkonulmamış, tasfiyeye girmemiş,
f) Dernek merkezini ismini taşıdığı yerin ait olduğu coğrafi bölge sınırları içinde kurmuş,
g) Federasyon iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmalıdırlar.


Üyelik İşlemleri

Madde 08- Federasyona üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

Federasyona girmek için 3. maddede belirtilen illerin sınırları içinde faaliyet gösteren ve 5. maddedeki koşulları yerine getiren bölgesel ve sektörel nitelikli, kuruluş amaçları aynı sanayici, işadamları, girişimci dernekleri, kendi genel kurullarında karar aldıktan sonra, Federasyon amaç ve faaliyet alanları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup yazılı olarak müracaat ederler.

Aday derneğin üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üye derneğin önerisi şarttır.

Yönetim Kurulu, başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu aday derneğe yazılı olarak duyurur.

Aday derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı, aylık ve yıllık aidat ve katkı paylarının gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Federasyon üyeliği kazanılamaz.

Aday derneğin üyelik isteği Yönetim Kurulu tarafından reddedilmişse, itiraz halinde buna ilişkin nihai kararı Genel Kurul verir.

Bu Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, üye dernekler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, Federasyona üye derneklerin, üye sayılarına ve Federasyon Genel Kurulunda derneği temsil edecek delege sayılarına bakılmaz.


Ayrıntılı Bilgi: dasifed@dasifed.org.tr